ภาพ
กิจกรรม

ดาวน์
โหลด

เรื่อง เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี

กรกฎาคม 20, 2560

02.06 น.

หนังสือเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคและแบบรายงานฯ

กรกฎาคม 6, 2560

04.48 น.

การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค

มิถุนายน 6, 2560

00.27 น.

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต้อนรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาในการตรวจราชการในพื้นที่

พฤษภาคม 11, 2560

07.45 น.

ประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560

เมษายน 25, 2560

02.10 น.

การประชุมกรมฯ ครั้งที่ 3/2560

เมษายน 24, 2560

11.56 น.

การประชุมกรมฯ ครั้งที่ 4/2560

เมษายน 24, 2560

11.54 น.

PPT พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพทางการปฏิบัติราชการฯ 12-15 ธค. 2560

ธันวาคม 19, 2560

18.42 น.

PPT พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการฯ เมื่อวันที่ 12-15 ธค. 2560

ธันวาคม 19, 2560

18.40 น.

(อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี) ไม่อาจสั่งทุเลาการบังคับเมื่อไม่มีเหตุอันสมควร

พฤษภาคม 3, 2560

03.12 น.

(อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี) ไม่อนุญาติให้เลื่อนการรับทราบผลประเมินภาษีฟ้องได้ที่ศาลไหน

พฤษภาคม 3, 2560

03.11 น.

(อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี) ฟ้องละเลยต่อหน้าที่ต้องร้องเรียนก่อนฟ้องศาลปกครอง

พฤษภาคม 3, 2560

03.09 น.

(อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณคดี) ฟ้องซ้อนการฟ้องคดีที่ศาลไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา

พฤษภาคม 3, 2560

02.34 น.

(อำนาจศาลฯ) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ละเลยต่อหน้าที่ไม่จัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ฟ้องศาลไหน

พฤษภาคม 3, 2560

02.26 น.

(อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี) คำสั่งยุติการสอบสวนวินัยผู้พิพากษาไม่ชอบฟ้องศาลปกครองไม่ได้

พฤษภาคม 3, 2560

02.22 น.

สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

กันยายน 1, 2560

07.21 น.

สิทธิที่จะรู้ข้อมูลข่าวสารฯ โดย นคร เสรีรักษ์ สนง.คกก.ข้อมุลข่าวสารฯ

กันยายน 1, 2560

07.18 น.

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ โดย ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ผต.สำนักนายกรัฐมนตรี

กันยายน 1, 2560

07.17 น.

คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมฯ

กันยายน 1, 2560

07.16 น.

คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

กันยายน 1, 2560

07.15 น.

การให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมฯ

กันยายน 1, 2560

07.15 น.

จัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2559 (ไม่มี)

พฤษภาคม 11, 2560

09.29 น.

จัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2559 (ไม่มี)

พฤษภาคม 11, 2560

09.29 น.

จัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2561

มีนาคม 22, 2561

10.31 น.

จัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2560

มีนาคม 22, 2561

10.30 น.

จัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2560

มีนาคม 22, 2561

10.30 น.

จัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2560

มิถุนายน 29, 2560

01.44 น.

จัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2560

พฤษภาคม 11, 2560

08.08 น.

จัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2560

เมษายน 25, 2560

07.45 น.

จัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (ไม่มี)

เมษายน 25, 2560

07.44 น.