การฌาปนกิจสงเคราะห์สงเคราะห์ข้าราชการกรมฯ

ระเบียบฌาปนกิจกรมฯ

– ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2549

– ระเบียบกรมฯ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ขรก.กรมฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2552

– ระเบียบกรมฯ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ขรก.กรมฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2555

– ระเบียบกรมฯ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ขรก.กรมฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2556

รายงานการประชุมฌาปนกิจฯ

การประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 1 (23-1-2561)

การประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 10 (15 ธ.ค. 2560)

การประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 9 (5 ต.ค. 2560

การประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 8 (4 ก.ย 2560)

การประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 7-2560

การประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์กรมฯ ครั้งที่ 6-2560

การประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 5-2560

เดือนพฤษภาคม 2560 (ไม่มีการประชุม)

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 4-2560

ฌาปนกิจสงเคราะห์กรมฯ ครั้งที่ 3-2560

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 02-60

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 01-2560

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 12-59

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 11-59

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 10-59

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 09-59

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 08-59

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 07-59

ฌาปนกิจส่งเคราะห์ฯ 06-59

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 05-59

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 04-59

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 03-59

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 02-59

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 01-59

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 12-58

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ  

– เอกสารประกอบการยื่นขอรับเงิน

แบบยื่นเรื่องราวขอรับเงินสงเคราะห์

เปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์

ใบสมัครสมาชิก ฌสพช.

– หนังสือขอลาออก

การวางพวงหรีด

– ข้อความบนพวงหรีด

– เบิกค่าพวงหรีด กองทุนสวัสดิการ

– เบิกค่าพวงหรีด ฌาปนกิจ พช.

 หนังสือแจ้งเวียนฯ

ที่ มท.                      ลวท. เรื่อง

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)