วันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 7.49 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อพช. มอบหมายให้ นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมถวายพวงมาลาราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เพื่อเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันอานันทมหิดล ที่ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 8 ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม

(Visited 1 times, 1 visits today)