โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายวรงค์ แสงเมือง

เลขานุการกรม

นายศานิต สุขขี

หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการและประสานราชการ

นายนิคม นิรันดร์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางพิมลรัตน์ ปั่นแก้ว

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวอำพา ดวงเนตร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวศรัญญา บุญเพ็ง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสรญา เชื้อเล็ก

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายณัฐพล บุญเจริญ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวสุธิดา ตรีรัตนานุสรณ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนวพร วิเศษพันธุ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เลขา อพช.

นายปรวีร์ สารจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขา อพช.

นายประทีป รัศมีเดือน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เลขารอง อพช.1

นางสาวรัตนา ขุนเคว็จ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เลขารอง อพช. 1

นายจตุพร บุญศิลป์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เลขารอง อพช. 2

--------

นางสาววิมลสิริ ใจบุญ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เลขารอง อพช. 2

นายวิโรจน์ น้ำหอม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เลขารอง อพช. 3

--------

นางสาวนารีรัตน์ จำจด

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เลขารอง อพช. 3

นายมรกต วิเลิศปรีชาตระกูล

หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ

นายสิทธิชัย ปาหุไณยกุล

นิติกรชำนาญการ

นายธีระพล คู่คิด

นิติกรชำนาญการ

นางสาวชารินี ศรีแสงอ่อน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวเบญชญา พงษ์สิงห์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการ

นายเมธาพัฒน์ วงษ์ปา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวปณิชา ริมทอง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางบุญศิริ เทพภูธร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์

หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ

นางจิตสุภา ผดุงเจริญ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวปทุมพร หมั่นทำ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนุชรัตน์ วงค์อนุ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวศิริ ลือมงคล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวศศิประภา ศิริเลิศชีวกุล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสญชัย ไทยงาม

พนักงานเข้าเล่ม

นางสาวพินาภรณ์ ชุมเทพ

พนักงานต้อนรับ

นางสาวสายชล ยอดดำเนิน

แม่บ้าน

นางสาวขวัญฤทัย ไพรเดือน

แม่บ้าน

นางประมวล ไฝทาคำ

พนักงานทั่วไป

พนักงานทำความสะอาด

นายวันเฉลิม สกุลดี

แม่บ้าน

(Visited 97 times, 1 visits today)