1
กฎหมายอิเล็กทรอนิกส์
Text File
Law
กฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน
กลุ่มกฎหมายเกี่่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเครื่องหมายผู้นำเยาวชน พ.ศ. 2519 และ ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่า่ด้วยการกำหนดรูปแบบเครื่องหมายขององค์กรสตรี และคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2539
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการกำหนดรูปแบบเข็มเชิดชูเกียรติของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยธงประจำศูนย์เยาวชนตำบล พ.ศ. 2531
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพชุมชน พ.ศ. 2548
กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหาร และการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2536 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการใช้เงินทุนหมุนเวียนจากโครงการพัฒนาองค์กรประชาชน พ.ศ. 2547
กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552
คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ    
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ที่ 131/2552)
กลุ่มตรวจสอบภายใน (ที่ 132/2552)
สำนักงานเลขานุการกรม (ที่ 133/2552)
กองการเจ้าหน้าที่ (ที่ 134/2552)
กองคลัง (ที่ 135/2552)  
กองแผนงาน (ที่ 136/2552)  
ศูนย์สารสนเทศเืพื่อการพัฒนาชุมชน (ที่ 137/2552)  
สถาบันการพัฒนาชุมชน (ที่ 138/2552)  
สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน (ที่ 139/2552)  
สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน (ที่ 140/2552)  
สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (ที่ 141/2552)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (ที่ 142/2552)
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ (ที่ 143/2552)  
สำนักตรวจราชการ (ที่ 144/2552)  
พระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ 2535
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยมาตรการการควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2552
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2551
ระ้้เบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2549
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการบริหารอาคาร และสถานที่ของวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี และศูนย์ฝึกอบรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการให้บริการและการใช้ห้องสมุดกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2546
ระเบียบกรมการพัฒนาชุึมชน ว่าด้วยการลาไปศึกษาเพิ่มเติมของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2549
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องการลาศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาราชการของข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2550