อพช. และรองสมหวังฯ ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2560 ณ จ.พิษณุโลก และสุโขทัย

[…]

วันที่ 17 ก.ค. 2560 อพช.มอบให้ รองอธิบดีฯ นายทวีป บุตรโพธิ์ ร่วมงานวันครบรอบการสถาปนาสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ มหาชน) ปีที่ 10 ณ ห้องประชุมปีติพงศ์พึ่งบุญ ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.

[…]

วันที่ 6 ก.ค. 2560 อพช.ร่วมคณะ มท.1 มอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยแก่ผู้บริหารของปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ศูนย์ประชุมฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

[…]

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 อพช.ร่วมงานเสวนา “2017 Guangdong 21st Century Maritime Silk Road International Expo Promotion Conference สมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน ณ โรงแรมแชงกรี-ลา ห้องบอลรูม 1 ถ.เจริญกรุง บางรัก กทม.

[…]

วันนี้ 20 มิ.ย. 2560 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อพช. ในฐานะคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ (อ.ก.พ.ร.) ร่วมตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานคณบดี อาคารเรียนรวม โรงพยาบาลรามาธิบดี

[…]