การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ KM การจัดประชุม

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน แผ่นพับ KM

 

การคัดเลือกองค์ความรู้ดีเด่นฯ ระดับหน่วยงานและบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2563

องค์ความรู้รายบุคคลดีเด่นที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ได้แก่ เรื่องการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ส่วนล่วงหน้าผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน

นายปิยะณัฐ ชัชวาลย์  (บุคคลดีเด่น)

องค์ความรู้ระดับหน่วยงานดีเด่น ได้แก่ เรื่องการประชาสัมพันธ์ที่เป็นเลิศในการเสริมสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชน

นางสาวกรทอง ชูสร้อย  (หน่วยงานดีเด่น)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)