เอกสารดาวน์โหลดฯ

1. Change for good กพร ปรับ5

2. ผลการดำเนินงานกองแผนงาน 1

3. บรรยายสรุปภาพรวม สล.

4 ศูนย์สารสนเทศ

5. นำเสนอกองการเจ้าหน้าที่

6. กองคลัง

7. การพัฒนา OTOP

8. Project Brief สพช.

9. เสนอ อพช 7 ตค 62 สสช.

10. นำเสนอ อพช.สุทธิพงศ์ จุลเจริญ  สกส.

11.นำเสนอ ภารกิจงาน สทอ.

12กองประชาสัมพันธ์ final

13. สตร. นำเสนอ 7.ตค. 2562

14. สรุปตรวจสอบภายใน

15 นำเสนอกลุ่มงานคุ้มครองฯ

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)