ประวัติความเป็นมา

           สำนักงานเลขานุการกรม  เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2505 และได้มีการพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้าง บทบาทภารกิจ ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 กำหนดให้สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

          สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมฯ และราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึงการปฏิบัติงานสารบรรณของกรมฯ ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรมฯ งานสวัสดิการของกรมฯ การจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรกรมฯ การสื่อสารภาพลักษณ์และเผยแพร่ข่าวสารของกรมฯ งานจิตอาสาพระราชทานและกิจการพิเศษ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

(Visited 1 times, 1 visits today)