พัฒนาชุมชนใสสะอาด


   มิติที่ ๑ » ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

    มิติที่ ๒ » ด้านการเปิดเผยข้อมูล

   มิติที่ ๓ » ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

 

ตลาดนัดความรู้ คู่คุณธรรม

    มิติที่ ๔ » ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม

   มิติที่ ๕ » สภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)