วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

 วิสัยทัศน์

          “เป็นหน่วยงานที่มุ่งการให้บริการ ประสานภารกิจจัดสวัสดิการ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์                กรมการพัฒนาชุมชน”

พันธกิจ

         ๑. มุ่งมั่นบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

         ๒. ประสานภารกิจเพื่อสนับสนุนการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน

         ๓. จัดสวัสดิการให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

เป้าหมาย

         ๑. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ

         ๒. บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)