สวัสดิการกรมการพัฒนาชุมชน

 

        กองทุนสวัสดิการกรมการพัฒนาชุมชน


     📋 การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมการพัฒนาชุมชน


     📋 การช่วยเหลือข้าราชการและบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนที่เสียชีวิต


     🎗การจัดวางพวงหรีด


     📋 การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย


     📋 ประกันชีวิต/ประกันภัย


     📋 สวัสดิการสินเชื่อ


     📋 กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)


     📋 แบบเสื้อและของที่ระลึกกรมการพัฒนาชุมชน


     📋 ประชาสัมพันธ์อื่นๆ


 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)