กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง

ตามที่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาคผนวก ๗ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการรับส่ง และเก็บข้อมูลข่าวสาร และหนังสือราชการซึ่งกำหนด
ให้ส่วนราชการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสาร และหนังสือราชการโดยให้ใช้ชื่อ saraban ตามด้วยชื่อโดเมน (domain name) ของส่วนราชการ นั้น

กรมการพัฒนาชุมชน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับ – ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเปลี่ยนจากเดิม moi0400@saraban.mail.go.th เป็น saraban@cdd.mail.go.th ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

(Visited 1 times, 1 visits today)