ข่าว
ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญรับฟังการสัมภาษณ์ ในรายการ “พช. พบประชาชน” ทางสถานีวิทยุปากเกร็ด FM93.75 MHz

📣ขอเชิญรับฟังการสัมภาษณ์ ในรายการ “พช. พบประชาชน”
ทางสถานีวิทยุปากเกร็ด FM93.75 MHz

โดย นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในประเด็น : “การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช.”

วันศุกร์ที่ 20 สิหาคม 2564 เวลา 18.00 – 18.30 น.
ดำเนินรายการโดยนางสาวสาวิตรี อุดมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ส่งกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด พร้อมกันทั่วประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชน
https://www.cdd.go.th

สมาคมสื่อช่อสะอาด
https://www.chorsaard.or.th

การรับลิ้งก์สัญญาณถ่ายทอดเสียง (สด)
http://radio1.chorsaard.net:9999

ฟังรายการย้อนหลัง

ลิ้งค์รายการ https://youtu.be/Q9VPZke6xow

#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#Khoknongna
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SDGforAll@Kmitl
#SEPtoSDGs

(Visited 1 times, 1 visits today)