ข่าว
ประชาสัมพันธ์

การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ข้อ 7
ได้กำหนดให้การติดต่อราชการให้ดำเนินการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก เว้นแต่กรณี
ที่เป็นข้อมูลข่าวสารลับชั้นลับที่สุดตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการหรือเป็นสิ่งที่เป็นความลับของราชการชั้นลับที่สุดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ และตามหนังสือที่อ้างถึงกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0401.1/ว2182 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 กรมการพัฒนาชุมชน
ได้จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน (ระยะขยายไปยังสำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด)  ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดเปิดใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 เป็นต้นไป นั้น

ดำเนินการตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ดังนี้

1. การรับ – ส่งหนังสือ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน สำนัก/กอง/ศูนย์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ให้ส่งหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหลัก
เว้นแต่กรณีที่จำเป็นต้องยืนยันเป็นหนังสือให้ส่งเลขที่หนังสือพร้อมแนบไฟล์หนังสือนำส่ง ส่งผ่านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมการพัฒนาชุมชน และให้จัดส่งหนังสือยืนยันผ่านไปรษณีย์ตามไปทันที
สำหรับเอกสารชั้นความลับให้จัดส่งผ่านไปรษณีย์ทางเดียวเท่านั้น

2. การส่งหนังสือส่วนราชการอื่น สามารถเลือกวิธีจัดส่ง 2 วิธี ดังนี้

2.1 ในกรณีที่ปลายทางใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบเดียว
กับกรมการพัฒนาชุมชนให้ส่งหนังสือไปยังปลายทางผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน

2.2 ในกรณีที่ปลายทางไม่ได้ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบเดียว
กับกรมพัฒนาชุมชน ให้ส่งผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการให้ทำตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2564 เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นต้องยืนยัน
เป็นหนังสือ ให้จัดส่งผ่านไปรษณีย์ตามไปทันที

 

(Visited 1 times, 1 visits today)