พช. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ พระบรมราชินี”

นที่ 3 มิถนายน 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

นายสมคิด จันทมฤก กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 “ข้าราชการและพนักงานกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย น้อมืสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ แม้ในยามที่ประเทศประสบวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ทรงพระกรุณาปลุกปลอบขวัญ พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 เพื่อฝึกอาชีพ และช่วยเหลือสนับสนุนการจ้างงาน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร ที่จะได้มีอาชีพมีงานทำภายในฟาร์มตัวอย่าง ซึ่งนอกจากจะมีรายได้แล้ว ยังได้เรียนรู้หลักการทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อปกเกล้าอาณาราษฎรให้มีความเป็นสุขร่มเย็นสืบไป อีกทั้งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชวิริยอุตสาหะและความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญชวน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่าย และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่ https://bless.cdd.go.th/cddbless/ ระหว่างวันที่ 1- 15 มิถุนายน 2565

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)