กรมการพัฒนาชุมชนเสริมแกร่งอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็น CDD Influencer

วันที่ 25 มิถุนายน 2565

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการอบรม การพัฒนาทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการคัดเลือกและพัฒนา Influencer กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายสุธีธ์ มั่งมีผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน นางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์ เลขานุการกรม นายอรรถพงษ์ อยู่เกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์การ และผู้สมัคร Influencer กรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 42 ท่าน เข้าร่วมอบรมฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายธิเบต ฉายาวรรณ์ Chief Photographer นายภูมิพัฒน์ ธรรมพันธ์ (เต๋า ทีวีพูล) และดร.สมพงษ์ โมฆรัตน์ (ทีวีพูล) มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการผลิตสื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การออกแบบจัดทำ Content และการพัฒนาทักษะการเป็น Influencer ที่ดี ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ปัจจุบันการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กร ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์มีความหลากหลายและมีความซับซ้อนมากขึ้น สื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้ผู้มีอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือ Influencer ที่ทำหน้าที่สร้างคอนเทนต์เผยแพร่ตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ สู่สาธารณชน เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไป เกิดความเข้าใจก่อให้เกิดความเชื่อถือ ศรัทธาอันจะนำมาซึ่งความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนร่วมกันอย่างกว้างขวาง

กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจที่สำคัญในการสร้างชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นงานที่มีความหลากหลายอย่างที่จะบ่งชี้ว่าเนื้องานที่แท้จริงของกรมการพัฒนาชุมชนคืออะไร บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้ประสบผลสำเร็จ และมีศักยภาพในการสร้างภาพลักษณ์ของกรมการพัฒนาชุมชน ดังนั้น การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมการพัฒนาชุมชน จึงจำเป็นต้องมี Influencer ที่เป็นบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อที่จะได้ Influencer ที่มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทภารกิจ และในวันนี้ ถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่ทุกท่านจะพัฒนาศักยภาพของตัวเอง จากวิทยากรที่ได้เชิญมาในวันนี้ ล้วนเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เป็นอย่างมาก วิทยากรทั้งสามท่านจะช่วยให้พวกเราสามารถนำเสนอภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ได้อย่างน่าสนใจ ด้วยเทคนิคการผลิตสื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เทคนิคการออกแบบ จัดทำ Content และการพัฒนาทักษะการเป็น Influencer ให้มีประสิทธิภาพ ผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรมการพัฒนาทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการการคัดเลือกและพัฒนา Influencer กรมการพัฒนาชุมชนในครั้งนี้ จะช่วยเสริมให้การดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวของกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป.

                                                

 

(Visited 1 times, 1 visits today)