โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

...
เลขานุการกรม

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและประสานราชการ

นายศานิต สุขขี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่วยอำนวยการและประสานราชการ

นางสาวสุดารัตน์ ล่ำงาม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)
นางสาวอำพา ดวงเนตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายพงศธัช ขันธะมูล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
...
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)
นางสาวสุธิดา ตรีรัตนานุสรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
...
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวศศิประภา ศิริเลิศชีวกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวนวพร วิเศษพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(หน้าห้อง อพช.)
--------
นางสาวรัชนีวรรณ แสงอรุณ
พนักงานราชการ (นักจัดการงานทั่วไป)
(หน้าห้อง อพช.)
นายเฉลิมวิทย์ เดือนกลาง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(หน้าห้อง อพช.)
นายวิโรจน์ น้ำหอม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(หน้าห้องรองอธิบดี 1)
--------
นางสาวนาวีรัตน์ จำจด
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(หน้าห้องรองอธิบดี 1)
นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(หน้าห้องรองอธิบดี 2)
--------
นางสาวปวีร์ณรัชต์ ผ่องคณะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(หน้าห้องรองอธิบดี 2)
นางสาววิมลศิริ ใจบุญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(หน้าห้องรองอธิบดี 3)
นายสมหวัง ยงเพชร
ปลัดอำเภอ
(หน้าห้องรองอธิบดี 3)
...
...

กลุ่มงานสวัสดิการ

นางสาวอิสราพรรธน์ น้ำหมั่นคง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการ

นางสาวปณิชา ริมทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)
นางบุญศิริ เทพภูธร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)
นางสาวพินาภรณ์ ชุมเทพ
พนักงานบันทึกข้อมูล

กลุ่มงานจิตอาสาพระราชทานและกิจการพิเศษ

--------

นายพีระ คำศรีจันทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานจิตอาสาพระราชทานและกิจการพิเศษ

นางพิมลรัตน์ ปั่นแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายธีรุตม์ สุขขี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาววราภรณ์ ไขกล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวจุฬาลักษณ์ นัดดา
พนักงานต้อนรับ

กลุ่มงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์การ

นางสาวสุราพร ดวงเนตร
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์การ

นายอมร ธุษาวัน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)
นางสาววีรกานต์ บัวทุม
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นายกิตติศักดิ์ พูลนุช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายปรารภ คำชุม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายธนชล คูณสวัสดิ์
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
นายสิขรินทร์ ทองดี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายจรูญศักดิ์ เขียวสุคนธ์
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
นางสาวโซติกา สีมี
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
นายประสิทธิ์ ไชยชาติ
ลูกจ้างประจำ

กลุ่มงานสารบรรณกลางและอำนวยการ

นายนิคม นิรันดร์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารบรรณกลางและอำนวยการ

นางจิตสุภา ผดุงเจริญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวกรทอง ชูสร้อย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวรัตนาพร ตื้อยศ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอังคนางค์ จ้อยเกิด
เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน
นางสาวกุสุุมา สมุทรเวช
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
...
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสญชัย ไทยงาม
พนักงานเข้าเล่ม
นางสาวสายชล ยอดดำเนิน
แม่บ้าน
นางสาวขวัญฤทัย ไพรเดือน
แม่บ้าน
(Visited 97 times, 1 visits today)