โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายสุธีธ์ มั่งมี
เลขานุการกรม

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและประสานราชการ

นายสมชาย สุเทศ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่วยอำนวยการและประสานราชการ

นางสาวอำพา ดวงเนตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวศรัญญา บุญเพ็ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายพงศธัช ขันธะมูล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวศศิประภา ศิริเลิศชีวกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายปิยังกูร คำภีระ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวศิรินภา ผลคิด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


เลขานุการผู้บริหาร


นางสาวนวพร วิเศษพันธุ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(หน้าห้อง อพช.)
นางสาวสุธิดา ชูโชติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(หน้าห้อง อพช.)
--------
นางสาวรัชนีวรรณ แสงอรุณ
นักจัดการงานทั่วไป
(หน้าห้อง อพช.)
--------
นางสาวปวีร์ณรัชต์ ผ่องคณะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(หน้าห้องรองอธิบดี 1)
--------
นายวสันต์ สัญจร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(หน้าห้องรองอธิบดี 1)
นางสาววิมลศิริ ใจบุญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หน้าห้องรองอธิบดี 2)
นายสมหวัง ยงเพชร
ปลัดอำเภอ
(หน้าห้องรองอธิบดี 2)
นางสาวกัลยวรรธน์ จันทร์อ่วม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(หน้าห้องรองอธิบดี 3)
นางสาวภูษณิศา สุวงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(หน้าห้องรองอธิบดี 3)
นายสญชัย ไทยงาม
พนักงานเข้าเล่ม

กลุ่มงานสวัสดิการ

นางสาวอิสราพรรธน์ น้ำหมั่นคง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการ

นางสาวปณิชา ริมทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)
นางบุญศิริ เทพภูธร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)
นางสาวอัจฉราภรณ์ วิรากร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวพิตะวัน ใจดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวพินาภรณ์ ชุมเทพ
พนักงานบันทึกข้อมูล

กลุ่มงานจิตอาสาพระราชทานและกิจการพิเศษ

--------

นายเศรษฐวิชญ์ พิสิฐพุฒินันท์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานจิตอาสาพระราชทานและกิจการพิเศษ

นางพิมลรัตน์ ปั่นแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาววราภรณ์ ไขกล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ว่าที่ ร.ต. สยาม บัวระภา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวจุฬาลักษณ์ นัดดา
พนักงานต้อนรับ

กลุ่มงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์การ

นายอรรถพงษ์ อยู่เกตุ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์การ
(ข่วยราชการ ศอญ)

นางสาวสาวิตรี อุดมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวอณิษฐา หาญภักดีนิยม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวรวีดา บุญณรงค์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายปรารภ คำชุม
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายสิขรินทร์ ทองดี
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายธนชล คูณสวัสดิ์
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
นางสาวโซติกา สีมี
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
นายจรูญศักดิ์ เขียวสุคนธ์
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
นางสาวชลรดี ผลคิด
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
นายประสิทธิ์ ไชยชาติ
ลูกจ้างประจำ

กลุ่มงานสารบรรณกลางและอำนวยการ


ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารบรรณกลางและอำนวยการ

นางจิตสุภา ผดุงเจริญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (ช่วยราชการ ศอญ.)
นางสาวพันธิภา ขุมเพ็ชร์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายแสงทิพย์ พรหมอักษร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวกนิศ จันทขวัญ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวกุสุุมา สมุทรเวช
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสุกฤตา มีมะจำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสุปราณี เผ่าพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวขวัญฤทัย ไพรเดือน
แม่บ้าน
นางสาวสายชล ยอดดำเนิน
แม่บ้าน
(Visited 97 times, 1 visits today)