โครงการฝึกอบรม “การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานภาครัฐ”

โครงการฝึกอบรม “การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานภาครัฐ”

26 กรกฎาคม 2565 /

22:03 น. /

ดาวน์โหลด