เลขานุการกรม พช. นำบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส พัฒนาชุมชนใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เลขานุการกรม พช. นำบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส พัฒนาชุมชนใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์ เลขานุการกรม กรมกการพัฒนาชุมชน นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานเลขานุการกรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต “สุจริต โปร่งใส พัฒนาชุมชนใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์ เลขานุการกรมฯ เปิดเผยว่า การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนและประเทศชาติ ที่บ่อนทำลายทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบในปัจจุบันถือว่าเป็นปัญหาใหญ่และได้ทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีความสลับซับซ้อนจนยากแก่การปราบปรามให้หมดสิ้นไปโดยง่าย ซึ่งรัฐบาลเห็นความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ จึงได้กำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ และเร่งสร้างจิตสำนึกของคนในสังคม ให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน และเพื่อให้ข้าราชการเป็นที่เชื่อถือศรัทธาและเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน

“สำนักงานเลขานุการกรม กรมการพัฒนาชุมชน จะเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ว่า จะยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติแลพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษาต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียร อันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรสืบไป”

(Visited 1 times, 1 visits today)