เลขานุการกรม พช. ประชุมทีมงาน พร้อมขับเคลื่อนตามนโยบาย กรมการพัฒนาชุมชน 4.0

 

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม  2565

นางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์ เลขานุการกรมกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม
สำนักงานเลขานุการกรม กรมการพัฒนาชุมชน ครั้ง 2/2565 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 30 คน ร่วมประชุม
ณ  ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

โอกาสนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบในสังกัด
ประกอบด้วย รางวัลบุคคลต้นแบบด้านการนำค่านิยมองค์การ ABC DEF S&P ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 9 ราย
รางวัลบุคคลต้นแบบด้านการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม จำนวน 14 ราย

นางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และขอให้รักษาคุณงามความดี ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงาน และช่วยกันขับเคลื่อนงานสำนักงานเลขานุการกรม ตามที่ผู้บริหารมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นย้ำการทำงานเป็นทีมของสำนักงานเลขานุการกรม  เพราะการทำงานเป็นทีม นับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญขององค์กร เมื่อพวกเราร่วมมือร่วมใจกัน จะทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ส่งเสริมกระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งการทำงานเป็นทีมยังช่วยให้เราได้ความคิดริเริ่มใหม่ ๆ จากสมาชิกในทีมที่มีทักษะ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งอาจทำให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในองค์กรเพิ่มขึ้นด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)