องค์ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

ที่ มท 0201.2ว 3673 ลว 19 มิ.ย. 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ

ที่ มท 0201.2ว 4152 ลว 12 ก.ค 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ

ที่ มท 0201.2ว 5100 ลว 27 ส.ค. 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ

ที่ มท 0201.2ว 0487 ลว 24 ม.ค. 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ

เดือนเมษายน 2563

เรื่องที่ ๑ ทำไมสองมาตรฐาน

เรื่องที่ ๒ คลินิกเถื่อนหรือเปล่า

เรื่องที่ ๓ ข้อมูลคนต่างด้าว

เรื่องที่ ๔ ๕ ปี มีงานอะไรบ้าง

เรื่องที่ ๕ แค่ไหน ถึงจะมีส่วนได้เสีย

(Visited 1 times, 1 visits today)