บุคลากร

ผู้บริหาร


เลขานุการกรม
02-1416031

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและประสานราชการ

นายสมชาย สุเทศ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่วยอำนวยการและประสานราชการ
02-1416027

นางสาวอำพา ดวงเนตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)
02-1416033
นางสาวศรัญญา บุญเพ็ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
02-1416032
นายฐากูร ดอนเปล่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
02-1412661
นางสาวศศิประภา ศิริเลิศชีวกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
02-1416031
นายปิยังกูร คำภีระ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
02-1416035
นางสาวศิรินภา ผลคิด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
02-1413085
นางสาวกัญญารัตน์ สามัญ
พนักงานทั่วไป
02-1416015

กลุ่มงานสวัสดิการ

นางสาวอิสราพรรธน์ น้ำหมั่นคง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการ
02-1416026

นางสาวปณิชา ริมทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)
02-1416046
นางบุญศิริ เทพภูธร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)
02-1416036
นางสาวพิตะวัน ใจดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
02-1412670
นางสาวพินาภรณ์ ชุมเทพ
พนักงานบันทึกข้อมูล
02-1427509

กลุ่มงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์การ

นายอรรถพงษ์ อยู่เกตุ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์การ
02-1416025

นางสาวสาวิตรี อุดมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
02-1427513
นางสาวอณิษฐา หาญภักดีนิยม
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
02-1413676
นางสาวรวีดา บุญณรงค์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
02-1427511
นายธนชล คูณสวัสดิ์
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
02-1427514
นางสาวโซติกา สีมี
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
02-1416044
นายจรูญศักดิ์ เขียวสุคนธ์
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
02-1416029
นางสาวศิริพร พรหมมา
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
02-1427510

กลุ่มงานจิตอาสาพระราชทานและกิจการพิเศษ

--------

นายเศรษฐวิชญ์ พิสิฐพุฒินันท์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานจิตอาสาพระราชทานและกิจการพิเศษ
(ช่วยราชการ ศอญ.)
02-1427506

นางสาวพันธิภา ขุมเพ็ชร์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
02-1416047
ว่าที่ ร.ต. สยาม บัวระภา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
02-1413084
นางสาวชญาภา กรพิพัฒน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
02-1427508
นางสาวอัญธิชา บุตรศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
02-1416048
นางสาวขวัญฤทัย ไพรเดือน
พนักงานต้อนรับ
02-1416047

กลุ่มงานสารบรรณกลางและอำนวยการ

นางสายฝน เทียนงาม
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารบรรณกลางและอำนวยการ
02-1416028

นางณิชาพัฒน์ ฤทธิเรืองเดช
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
02-1413082
นางสาวปุณยาพร พานมะลิ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
02-1416042
นางสุกฤตา มีมะจำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
02-1416042
นางสาวสุปราณี เผ่าพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
02-1416038
นางสาวชนรดี บัวฉ่ำ
เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน
02-1416037
นางเดือนเพ็ญ ศรชัยธวัชวงค์
พนักงานทั่วไป


เลขานุการผู้บริหาร


นายพงศธัช ขันธะมูล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(หน้าห้องรองอธิบดี 1)
นางสาววิมลศิริ ใจบุญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หน้าห้องรองอธิบดี 1)
--------
นางสาวปวีร์ณรัชต์ ผ่องคณะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(หน้าห้องรองอธิบดี 2)
นางสาวกัลยวรรธน์ จันทร์อ่วม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(หน้าห้องรองอธิบดี 3)
นางสาวภูษณิศา สุวงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(หน้าห้องรองอธิบดี 3)
นายสญชัย ไทยงาม
พนักงานเข้าเล่ม
(Visited 97 times, 1 visits today)