สวัสดิการด้านอื่นๆของกรม

บันทึกข้อตกลง ระหว่าง กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ (กยศ)   กยศ

 

ธนาคารกรุงไทย

1. แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโครงการเงินกู้ฯ   KTB 16-05-56 (2008)

2. บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อโครงการเงินกู้ฯ   MOU

3. ปรับหลักเกณฑ์สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการฯ   TP9-11-52(308)

4. แบบฟอร์มกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (กรุงไทย)

5.  แบบฟอร์มกู้สินเชื่ออเนกประสงค์ (กรุงไทย)

6. แบบฟอร์มสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

7. แบบฟอร์มเอกสารประกอบการกู้ (กรุงไทย)_NEW

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ฯ

1. การกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของ ขรก.พช.    MOU ธอส.(สวัสดิการไม่มีเงินฝาก)

2. หนังสือรับรองเงินเดือนฯ    แบบหนังสือรับรอง (ไม่มีเงินฝาก)

3. การกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของ ขรก.พช.(28-12-2547)   เรื่อง การกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของ ขรก.กรมฯ

 

ธนาครออมสิน

1. MOU โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. MOU สินเชื่อสวัสดิการธนาคารออมสิน

3. Oom MOU 12-11-55

4. Oom หลักเกณฑ์สินเชื่อ 12-11-55

5. Oom อัตรา ดอกเบี้ย 12-11-55

6. แบบฟอร์มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

7. แบบฟอร์มสินเชื่อสวัสดิการธนาคารออมสิน

8. หลักเกณฑ์การให้กู้เงินโครงการ

 

ธนาคารทหารไทย

1. ปรับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออเนกประสงค์ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

2. หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้กู้

3. บันทึกข้อตกลงโครงการสินเชื่อสวัสดิการสำหรับ ขรก. (ทหารไทย)

4. หลักเกณฑ์ ทหารไทย

5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติม (ทหารไทย)

 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

1. โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร

2. ใบสมัครใช้บริการสินเชื่อ

3. บันทึกข้อตกลงการให้บริการสินเชื่อ

 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสวัสดิ ขรก.

AIA ประกันหมู่ (26-8-56)

TMB สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ประเภทไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันฯ 12-4-55

กรมฯ เรื่อง ขรก. พ้นจากราชการ (7-56)

กรมฯ เรื่อง ซักซ้อม สินเชื่อ 7-56

ทิพย์ประกันภัย เรื่อง โครงการประกันภัย (18-5-58)

ธ.กรุงไทย เรื่อง สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับ ขรก.และลูกจ้าง (23-8-56)

ธ.ทหารไทย เรื่อง แจ้งเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ (12-11-55)

ธ.ออมสิน เรื่อง การให้สินเชื่อโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินฯ (27-08-55)

ธ.ออมสิน เรื่อง เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อฯ (16 มิ.ย.58)

ธ.ออมสิน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ กบข.

แบบการช่วยเหลือ ขรก. 30 ก.ย.56_

เรื่อง วางพวงหรีดในนาม อพช. ให้สมาชิกการฌาปนกิจฯ และ ขรพ.ที่เสียชีวิต

 

 

(Visited 4 times, 1 visits today)