ข่าว
ประชาสัมพันธ์

สวัสดิการด้านอื่นๆของกรม

บันทึกข้อตกลง ระหว่าง กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ (กยศ)   กยศ

 

ธนาคารกรุงไทย

1. แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโครงการเงินกู้ฯ   KTB 16-05-56 (2008)

2. บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อโครงการเงินกู้ฯ   MOU

3. ปรับหลักเกณฑ์สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการฯ   TP9-11-52(308)

4. แบบฟอร์มกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (กรุงไทย)

5.  แบบฟอร์มกู้สินเชื่ออเนกประสงค์ (กรุงไทย)

6. แบบฟอร์มสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

7. แบบฟอร์มเอกสารประกอบการกู้ (กรุงไทย)_NEW

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ฯ

1. การกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของ ขรก.พช.    MOU ธอส.(สวัสดิการไม่มีเงินฝาก)

2. หนังสือรับรองเงินเดือนฯ    แบบหนังสือรับรอง (ไม่มีเงินฝาก)

3. การกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของ ขรก.พช.(28-12-2547)   เรื่อง การกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของ ขรก.กรมฯ

 

ธนาครออมสิน

1. MOU โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. MOU สินเชื่อสวัสดิการธนาคารออมสิน

3. Oom MOU 12-11-55

4. Oom หลักเกณฑ์สินเชื่อ 12-11-55

5. Oom อัตรา ดอกเบี้ย 12-11-55

6. แบบฟอร์มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

7. แบบฟอร์มสินเชื่อสวัสดิการธนาคารออมสิน

8. หลักเกณฑ์การให้กู้เงินโครงการ

 

ธนาคารทหารไทย

1. ปรับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออเนกประสงค์ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

2. หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้กู้

3. บันทึกข้อตกลงโครงการสินเชื่อสวัสดิการสำหรับ ขรก. (ทหารไทย)

4. หลักเกณฑ์ ทหารไทย

5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติม (ทหารไทย)

 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสวัสดิ ขรก.

AIA ประกันหมู่ (26-8-56)

TMB สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ประเภทไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันฯ 12-4-55

กรมฯ เรื่อง ขรก. พ้นจากราชการ (7-56)

กรมฯ เรื่อง ซักซ้อม สินเชื่อ 7-56

ทิพย์ประกันภัย เรื่อง โครงการประกันภัย (18-5-58)

ธ.กรุงไทย เรื่อง สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับ ขรก.และลูกจ้าง (23-8-56)

ธ.ทหารไทย เรื่อง แจ้งเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ (12-11-55)

ธ.ออมสิน เรื่อง การให้สินเชื่อโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินฯ (27-08-55)

ธ.ออมสิน เรื่อง เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อฯ (16 มิ.ย.58)

ธ.ออมสิน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ กบข.

แบบการช่วยเหลือ ขรก. 30 ก.ย.56_

เรื่อง วางพวงหรีดในนาม อพช. ให้สมาชิกการฌาปนกิจฯ และ ขรพ.ที่เสียชีวิต

 

 

(Visited 4 times, 1 visits today)