ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

มาตรา 9 (3) แผนงาน / โครงการ / งบประมาณ 

 แผนการปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

  คู่มือการดำเนินงาน

  คู่มือประชาชน

มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี ฯ 

ประจำปี พ.ศ. 2565 

        สรุปมติคณะรัฐมนตรี เดือนมกราคม                                                                            

        สรุปมติคณะรัฐมนตรี เดือนกุมภาพันธ์ 

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปี พ.ศ. 2565

มกราคม 2565   กุมภาพันธ์ 2565  มีนาคม 2565

ประจำปี พ.ศ. 2564     

มกราคม 2564  กุมภาพันธ์ 2564  มีนาคม 2564   เมษายน 2564  พฤษภาคม 2564  มิถุนายน 2564

กรกฎาคม 2564  สิงหาคม 2564  กันยายน 2564  ตุลาคม 2564  พฤศจิกายน 2564  ธันวาคม 2564

 

(Visited 1 times, 1 visits today)