ภาพ
กิจกรรม

ดาวน์
โหลด

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน

กันยายน 23, 2564

18.41 น.

แนวทางการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน

กันยายน 7, 2564

14.10 น.

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง กำหนดการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

สิงหาคม 20, 2564

11.25 น.

มท 0401.1/ว2182 อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน (ระยะขยายไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)

สิงหาคม 9, 2564

09.57 น.

ประชุมเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน (ระยะขยายไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)

กรกฎาคม 15, 2564

09.21 น.

ประชาสัมพันธ์การแต่งกายด้วยการสวมใส่เสื้อ “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

มิถุนายน 25, 2564

09.53 น.

หนังสือกรมที่ มท 0401-ว1805 – กำหนดเลขประจำตัวส่วนราชการ-2563

ตุลาคม 6, 2563

13.54 น.

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง กำหนดการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีพุทธศักราช 2563

ตุลาคม 2, 2563

22.38 น.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ฉบับที่ 4

มิถุนายน 25, 2564

09.55 น.

PPT พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพทางการปฏิบัติราชการฯ 12-15 ธค. 2560

ธันวาคม 19, 2560

18.42 น.

PPT พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการฯ เมื่อวันที่ 12-15 ธค. 2560

ธันวาคม 19, 2560

18.40 น.

(อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี) ไม่อาจสั่งทุเลาการบังคับเมื่อไม่มีเหตุอันสมควร

พฤษภาคม 3, 2560

03.12 น.

(อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี) ไม่อนุญาติให้เลื่อนการรับทราบผลประเมินภาษีฟ้องได้ที่ศาลไหน

พฤษภาคม 3, 2560

03.11 น.

(อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี) ฟ้องละเลยต่อหน้าที่ต้องร้องเรียนก่อนฟ้องศาลปกครอง

พฤษภาคม 3, 2560

03.09 น.

(อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณคดี) ฟ้องซ้อนการฟ้องคดีที่ศาลไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา

พฤษภาคม 3, 2560

02.34 น.

(อำนาจศาลฯ) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ละเลยต่อหน้าที่ไม่จัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ฟ้องศาลไหน

พฤษภาคม 3, 2560

02.26 น.

การจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน

ตุลาคม 3, 2563

22.00 น.

การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตุลาคม 2, 2563

23.50 น.

สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

กันยายน 1, 2560

07.21 น.

สิทธิที่จะรู้ข้อมูลข่าวสารฯ โดย นคร เสรีรักษ์ สนง.คกก.ข้อมุลข่าวสารฯ

กันยายน 1, 2560

07.18 น.

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ โดย ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ผต.สำนักนายกรัฐมนตรี

กันยายน 1, 2560

07.17 น.

คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมฯ

กันยายน 1, 2560

07.16 น.

คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

กันยายน 1, 2560

07.15 น.

การให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมฯ

กันยายน 1, 2560

07.15 น.

การจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563

มีนาคม 3, 2563

12.04 น.

การจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563

มกราคม 31, 2563

10.10 น.

การจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562

มกราคม 31, 2563

10.09 น.

การจัดซื้อจ้ดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562

มกราคม 31, 2563

10.08 น.

การจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562

พฤศจิกายน 12, 2562

10.13 น.

การจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2562

ตุลาคม 4, 2562

11.47 น.

การจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562

ตุลาคม 4, 2562

11.43 น.

การจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2562

ตุลาคม 4, 2562

11.42 น.